RAINING POETRY NØRREBRO // #RPN

 

#Image by @urbexplorer

ABOUT // OM #RPN
MAPS & LOCATIONS// KORT & BELIGGENHED
POETRY & TRANSLATIONS // POESIEN & OVERSÆTTELSER
EVENTS // BEGIVENHEDER

ABOUT #RPN // OM #RPN

Inspired by a project carried out in Boston (USA), Immart, in collaboration with Urban Explorer, presents RAINING POETRY NØRREBRO // #RPN// Inspireret af et projekt udført i Boston (USA), Immart i samarbejde med Urban Explorer præsenterer RAINING POETRY NØRREBRO // #RPN

front-page
Click to read more about the people involved and the thinking behind the project

The interdisciplinary art project held in Nørrebro, Copenhagen in spring and summer 2018 centers around the concept of relational aesthetics – we bring art out of the private space of art institutions and into one of most used public spaces in society, namely THE STREET. // Det tværfaglige kunstprojekt, der afholdes i foråret og sommer 2018 på Nørrebro, København, drejer sig om relationel æstetik – vi bringer kunst ud af det private rum af kunstinstitutioner og ind i et af de mest anvendte offentlige rum i samfundet, nemlig GADEN.

We take a curated selection of poems based on rain or lack thereof, written by known and unknown poets from Denmark and abroad – 19 different nationalities in total. We use biodegradable invisible spray paint and to stencil excerpts from 27 poems in 15 different languages in order to reflect diversity in our district and create a dialogue across different nationalities and cultures. Nørrebro is home to 27 different nationalities. We stencil the poems in 22  carefully selected locations (postcode for Nørrebro is 2200)in inner and outer Nørrebro that are in a process of change. We engage with the public through poetry readings, street performances and photo walks, as well as through the street art itself. // Vi tager et kureret udvalg af digte som har med regn eller mangel deraf at gøre, skrevet af kendte og ukendte digtere fra Danmark og udlandet – 19 nationaliteter i alt. Vi bruger biologisk nedbrydelig usynlig spray maling og stencil uddrag fra 27 digte i 15 forskellige sprog for at afspejle mangfoldigheden i vores distrikt og skabe en dialog på tværs af forskellige nationaliteter og kulturer. Nørrebro er nemlig hjemsted for 27 forskellige nationaliteter. Vi stencil digterne på 22 omhyggeligt udvalgte steder (postnummeret for Nørrebro er 2200) på indre og ydre Nørrebro, som er i en forandringsproces.Vi engagerer os med det lokale samfund samt folk som besøger eller arbejder på Nørrebro gennem poesi aflæsninger, gade forestillinger og fotogange, såvel som gennem selve gaden kunsten.

For about 8 weeks the poetry is visible … but only when it rains. // I ca. 8 uger er poesien synligt … men kun når det regner.

ABOUT // OM #RPN
MAPS & LOCATIONS // KORT & BELIGGENHED 
POETRY & TRANSLATIONS // POESIEN & OVERSÆTTELSER
EVENTS // BEGIVENHEDER

MAPS & LOCATIONS // KORT OG BELIGGENHED

norrebro-lokaludvalg_map-of-norrebro
Image by @Nørrebro Lokaludvalg

We have chosen locations that are both in the natural flux of Nørrebro (e.g. Nørrebrogade, Dronning Louises Bro) where the poems will mostly play a role of opening the eyes of passersby anew on their everyday travels, and also some more hidden places (e.g. Banana park, Astrid Noack Atelier) where the poems will challenge the consumer to discover/explore/take a step aside from their usual path. You could simply be surprised by a poem appearing on a rainy day on your way home, and that could be it. Or you may become curious and make a little journey from poem to poem throughout Nørrebro … the choice is yours! // Vi har valgt steder, der er i Nørrebros naturlige flux (f.eks. Nørrebrogade, Dronning Louises Bro), hvor digterne hovedsagelig vil spille den rolle at åbne øjnene for forbigående på deres daglige tur, men også andre mere skjulte steder (f.eks. Bananpark, Astrid Noack Atelier), hvor digtene vil udfordre forbrugeren til at opdage / udforske / tage et omvej. Man kan simpelthen blive overrasket over et digt, der vises på en regnvejrsdag på vej hjem, og ikke andet. Eller du kan blive nysgerrig og lave en lille rejse fra digt til digt i hele Nørrebro … valget er dit!

Explore and uncover poetry in all 8 of Nørrebro’s neighbourhoods. Make your way to the blue dot you can see on the maps below. // Udforsk og afdække poesi i Nørrebros 8 kvarterer. Find vejen til den blå prik, du kan se på de forskellige kortene nedenfor.

NEIGHBOURHOOD // KVARTER 1

Dronning Louises Bro
The crown jewel, majestically reminding city dwellers that Copenhagen is also a city of bridges and waterways. Connecting the city centre with Nørrebro, the bridge resists being just a space one passes through and opens itself to being a meeting place for the city’s youth, and to music, art and festivals throughout the year. // Kronjuvelen minder byens byboere majestætisk om, at København også er en by med broer og vandveje. Ved at forbinde bymidten med Nørrebro modstår broen at være bare et rum, man går gennem og åbner sig for at være et mødested for byens ungdom og til musik-, kunst- og andre festivaler i løbet af året.

Tagebücher (German) by Franz Kafka

Tra la la (English) by William Carlos Williams

 

Blågårds Plads
At the turn of the 20th century, artist Kai Nielsen decorated Blågårds Plads with a series of granite figures on the theme of “human life”. Back then, the motif was a homage to the working class and a claim for democratization of city life. Today, resisting marginalization, Nielsen’s sculptures keep their promise preserving the space for neighbourhood gatherings. // Ved begyndelsen af det 20. århundrede udsmykkede kunstner Kai Nielsen Blågårds Plads med en serie granitfigurer med temaet “menneskeliv”. Dengang var motivet en hyldest til arbejderklassen og et krav om demokratiseringen af bylivet. I dag, strit mod marginalisering, holder Nielsens skulpturer deres løfte om at bevare pladsen til kvartersamlinger.

If you cannot be rain my love (Arabic) by Mahmoud Darwich
This poem was handwritten and is no longer visible

 

Folkets Hus
Folkets Hus originally housed a factory. In 1971 along with Christiania, it was taken over by squatters in what was known as the “September Offensive”. Now standing proud and solemn against the background of the traditional yellow buildings of Griffenfeldsgade, the house has re-opened and continues its more recent mission of offering a space for community support. // Folkets Hus opstod oprindeligt som en fabrik. I 1971 sammen med Christiania blev det overtaget af BZ’er i det såkaldte “Septemberoffensiv”. Nu står det stolte og højtidelige omgivet af de traditionelle gule bygninger på Griffenfeldsgade, nu genåbnet og fortsætter sit nyere mission om at rumme fællesstøtte.

 “Ô que l’eau soit! …” (French) by Kirama Kiné Fall

NEIGHBOURHOOD // KVARTER 2

Assistens Kirkegaarden
Known among other things as the resting place for writers, poets and singers, Assistens Kirkegaarden hosts an array of plants, trees and flowers from all over the world either side of its central pathway lined with beech trees. It is the lungs of Nørrebro and connects, quite fittingly, the bohemian Jægersborgsgade with the multi-ethnic Griffenfeldsgade. // Assistens Kirkegaarden er blandt andet kendt som hvilested for forfattere, digtere og sangere. Der ligger en række planter, træer og blomster fra hele verden, på hver side af den centrale gangstig beklædt med bøg træer. Kirkegaarden er lungerne i Nørrebro og forbinder, temmelig passende, den boheme Jægersborgsgade med den multietniske Griffenfeldsgade.

Har døden taget noget fra dig (Danish) by Naja Marie Aidt

Rain (Arabic) by Amani Lazar

Nuuks Plads
In Greenland, there is an island covered in the muted silence of ice and snow. It holds dear the memory of long summer days and the cheer of its port of entry in the village of Nuuk. At a crossroads, in and in between, not entirely Nørrebro, yet still not Frederiksberg, Nuuks Plads signature black block towers are awaiting the bustling of a new Metro station. // I Grønland er der en ø, der er dækket af is og sne. Det holder kære hukommelsen om lange sommerdage og jubelen i dens havn i landsbyen Nuuk. På en korsvej, i og imellem, ikke helt Nørrebro, men alligevel ikke Frederiksberg, Nuuks Plads signatur sorte tårne afventer den travlhed af en ny metrostation.

Uro (Greenlandic) by Malik Høegh

NEIGHBOURHOOD // KVARTER 3

Nørrebro Station
The 1930’s dome and the towering clock of Nørrebro Station keeps a close eye on the bustling gate to the north-western part of the city. The steady simplicity of its architecture makes of the station a quiet witness of the dreams and hopes of humanity. Vigilant, it sees and takes the pulse of an area in constant transformation, at times in spite of itself. // 1930’ens kuppel og et tårnhøje ur på Nørrebro Station holder øje med den travle port til den nordvestlige del af byen. Den stabile enkelhed i sin arkitektur gør stationen til et stille vidne om menneskets drømme og håb. Vagtsom, den ser og tager pulsen af et område i konstant forvandling, nogle gang på trods af sig selv.

Jeg traver rundt i et regnvejr (Danish) by Mads Mygind

Nørrebroparken
Nørrebroparken is the city’s version of the Yellow Brick Road. Meandering through a communal garden, a children’s playground, a football field and a skate park, the bike lane will bring you through the heart of Nørrebro and its brain and courage. Part of the park has been covered for years during the construction of the metro, and while the park certainly is not Kansas anymore, it sure it is home. // Nørrebroparken er byens version af Yellow Brick Road. Ved hjælp af en fælles have, en legeplads, en fodboldbane og en skatepark, fører cykelstien dig gennem hjertet af Nørrebro og dets hjerne og mod. En del af parken har været dækket i årevis under opbygning af metroen, og mens parken bestemt ikke er Kansas længere, er den uden tvivl hjemme.

Extracts from Alfabet (Danish) by Inger Christensen

Under Bispeengbuen
An artery connecting the city to the periphery, taking thousands of cars in and out, smart and pragmatic. Seen from high above, the elevated highway reminds us of a passage, but hope is in the details, criss-crossed by open spaces and live beats under the bridge. This architectural border in between Nørrebro and Frederiksberg, one of the most affluent neighorhoods in the Greater Copenhagen, Bispeengbuen is often the center of initiatives that shine a light on its potential for community building and creative expression. // En pulsåre der forbinder byen til periferien, tager tusindvis af biler ind og ud, smart og pragmatisk. Set fra oven, minder den forhøjede motorvej os om en passage, men håbet er i detaljerne, krydset af åbne rum og levende beats under broen. Denne arkitektoniske grænse mellem Nørrebro og Frederiksberg, et af de mest velhavende naboer i Stor København, er ofte et centralt sted for initiativer, der belyse dets potentiale for opbygning af fællesskaber og kreativt udtryk.

Tiempo del árbol (Spanish) by Maria Luis Artecona de Thomson

 

NEIGHBOURHOOD // KVARTER 4

Mimersparken
In between buildings and roads, Mimersparken appears to be an oasis of children’s games where laughter mixes rhythmically with the steady drop of a basketball and the zooming sound of skateboards. Here #RPN intertwines with the sensorial appeal of an urban playground … subtle and continuous it forces us to pay attention to the structural transformations happening in the city. // Mellem bygninger og veje synes Mimersparken at være en oase af børnenes spil, hvor latter blander sig rytmisk med det stadige fald i en basketball og skøjteløbets zoomsignal. Her er #RPN sammenblandet med en urban legeplads sanselige appel … subtile og kontinuerlige tvinger det os til at være opmærksom på de strukturelle transformationer der sker i byen.

Atın gözü (Turkish) by Mustafa Irgat

NEIGHBOURHOOD // KVARTER 5

Vingelodden
It is an old notion about cities that they grow and expand and take on a life of their own. Vingelodden is a reflection of the country´s reluctance to understand the multicultural drive of such expansion and change. An area of warehouses and depots formerly used by the railway, has now been reclaimed by the automobile industry. But it also is the site of a new mosque, a place of prayer, a place of community and solidarity which will bring yet a new change … humanity, with its chatter over dreams and its laughter over memories and its joy of life. // Det er et gammelt forestilling om byer, at de vokser og udvider sig og påtager sig et eget liv. Vingelodden er en afspejling af landets modvilje at forstå det multikulturelle drivkraft for en sådan en udvidelse og forandring. Et område af varehuse og depoter, der tidligere blev brugt af jernbanen, er nu blevet genvundet af bilindustrien. Men det er også stedet for en ny moské, et sted for bøn, et sted for fællesskab og solidaritet, der vil bringe endnu en ny forandring … menneskeheden med sin snak om drømmer og latter over minder og livets glæde.

Mowa trawa (Polish) by Agnieszka Wolny-Hamkalo

Bolsjefabrikken
Bolsjefabrikken (The Candy Factory) took its name from the previous location it was at which was an actual candy factory … a name that unleashes the wonderment and expectation of a child in a candy store. This is a space for creative collaboration, for solidaric social and political action. #RPN uses this location for the concrete to sparkle with poems as mental notes, as little reminders to us all to embrace each other’s innocence and curiosity, and to boldly commit to thinking, feeling and creating a better world. // Bolsjefabrikken tog sit navn fra sin tidligere beliggenhed i en ægte slikfabrik … et navn, der frigør barnets vidunder og forventninger i en slikbutik. Dette er et rum for kreativt samarbejde, for solidarisk social og politisk handling. #RPN bruger denne placering for at betonen kan gnistre med digte som psykiske noter, som små påmindelser til os alle til at omfavne hinandens uskyld og nysgerrighed og dristigt forpligte os til at tænke, føle og skabe en bedre verden.

Capitale de la douleur (French) by Paul Eluard

BaNanna Parken & Astrid Noacks Atelier
Sports, playground and jungle, BaNanna Parken is a breath of fresh air in the densely populated Ydre Nørrebro. It is a multipurpose area where urban design meets the resilient conviction of an organized neigborghood that needed and wanted and fought to make this an open communal space. Astrid Noack’s Atellier, a preserved workshop for the promotion of artists, and the conservation of the work of sculptress Astrid Noack, is also found in this area. The survival of the Atelier is threatened every now and then, but here too poetry and art meet resilience and community on any rainy day. //Sport, legeplads og jungle, BaNanna Parken er et frisk pust i det tætbefolket Ydre Nørrebro. Det er et multifunktionsområde, hvor by design opfylder den modstandsdygtige overbevisning af et organiseret kvarter, som havde brug for, ønskede og kæmpede for at gøre dette til et åbent fælles rum. Astrid Noacks Atellier, et bevaret værksted til fremførelsen af kunstner, og bevarelsen af skulptur Astrid Noacks værker, findes også i dette område. Atelierens overlevelse er truet af og til, men også her møder poesien og kunst modstandsdygtighed og fællesskab på enhver regnvejrsdag.

Regnen (Danish) by Jon Højlund Arnfred

Pladsen ved Rådmandsgade / Titangade
The area used to harbour an array of old traditional small houses that disappear to give way to new and bigger buildings. A modern square bringing in the action and innovation being brewed in Industrialkollegiet and other university buildings. The wheels of knowledge keep turning in a managerial style oblivious at times of the shoulders it towers on. // Området har tidligere været hjemme til en række gamle traditionelle småhuse, der forsvinder for at give plads til nye og større bygninger. Et moderne firkant, der bringer handlingen og innovationen til gode i Industrialkollegiet og andre universitetsbygninger. Hjulene af viden fortsætter med at anvende en ledelsesstil som nogen gang er fuldstændig uvidende om skuldrene den står på.

A chuva sobre a cidade (Portugese) by Ivo Lêdo

 

NEIGHBOURHOOD // KVARTER 6

Superkilen
Superkilen was conceived of as a “extreme collaboration” project. The area transforms urban design and urban furniture into an interconnected narrative relaying the many stories of Nørrebro. As in many narratives of change and becoming, it starts in medias res, and it does not tell us anything of it green past. The asphalt, under the rain, blossoms in poetry to remind us that there is another way. // Superkilen var udtænkt som et “ekstremt samarbejde” projekt. Området forvandler by design og by møbler til en sammenhængende fortælling om de mange historier der er på Nørrebro. Som i mange fortællinger om forandring og om at være, den begynder in medias res, og fortæller os ikke noget om dens grønne forgangene tid. Asfalten, under regnen, blomstrer i poesi for at minde os om, at der er en anden vej.

Struck by desire (Arabic) by Muniam Alfaker
This poem was handwritten and is no longer visible

Pladsen ved Odinsgade / Jagtvej
In 2009 the mobilization of the neighborhood resulted in the creation of the first micropark in Nørrebro. The main idea was to regulate and reduced traffic in the area. The park is a constant reminder of the need for cities to work for people’s needs and aspirations … aspirations for slower, greener, kinder cities. // I 2009 resulterede mobiliseringen af kvarteret i oprettelsen af det første mikropark i Nørrebro. Formålet var at regulere og reducere trafikken i området. Parken er en konstant påmindelse om behovet for byer til at arbejde for folks behov og ambitioner … ambitioner for langsommere, grønnere, børnebyer.

To the lighthouse (English) by Virginia Woolf

NEIGHBOURHOOD // KVARTER 7

Pladsen ved Sjællandsgade / Guldbergsgade
The bus on its Nørrebrogade route announces the Sjællandsgade stop. Get off, turn right (on the opposite side to the yellow brick wall of Assistens Kirkegård) and there it is, the clock in the tower aligned with the street lights overlooking a square of silver and brownstone. It takes a minute to realize that here too there is a playground and that, maybe, a gentle dragon sleeps. // Bussen på Nørrebrogade ruten annoncerer stopstedet Sjællandsgade. Gå af, drej til højre (på den modsatte side til den af Assistens Kirkegårds gul mur). Der ser du klokken i tårnet rettet mod gadelysene med udsigt over en firkant med sølv og brune sten. Det tager et øjeblik at indse, at der også her er en legeplads, og måske sover en mild drage.

也许  (Chinese) by Shu Ting 

De Gamles By & By Oasen
De Gamles By is an old site in so far as the buildings date back to the late 19th century and many of them now house an old people’s home. By Oasen, located within the complex, gives Copenhageners the slow and pleasurable experience of farm living in the center of town. The area is home to veggie gardens, greenhouses, goats, chickens and rabbits and a bonfire to sit around and enjoy a hot cocoa. // De Gamles By er et gammelt sted i det omfang at bygningerne stammer fra slutningen af det 19. århundrede, og mange huser nu et plejehjem. By Oasen, som ligger i området, giver københavnerne den langsomme og behagelige oplevelse af en gård midt i byen. Området er hjemsted for grøntsagshaver, drivhuse, geder, høns og kaniner og et bål at sidde og nyde en varm kakao ved.

Je pluie (French) by Sandrine Cnudde

Basketbane Ravnsborggade (Videomøllen)
Designer clothes, art galleries, a theater, a local brewery and in the midst of all this adulthood, the basketball court. Mischievous, inviting, and rhythmically calling on to us to play, to have fun, to be part of it all. // Designer tøj, kunstgallerier, et teater, et lokalt bryggeri og, midt i al denne modenhed, en basketballbane. Beskadigende, indbydende, og rytmisk opfordrer den os til at lege, til at have det sjovt, og til at være en del af det hele.

Og så regner det (Danish) by Poul Borum 

Møllegade
The literary street. Turn the corner from Nørrebrogade and zig-zag between the little bookstores and the promise of the Literaturhaus, which towers over the street with all the mystery and wonder of a church-like building. On the other side, the dimed lights and de-cluttered shelves filled with Danish and international authors, will renew the promise of story-telling on any given cold dark afternoon. The street narrows as it takes the path towards De Gamles By and By Oasen … ake this time to go inwards as you run your fingers over the brownstone wall of the Old Jewish Cemetery. // Literaturgaden. Drej rundt om hjørnet fra Nørrebrogade og zigzag mellem de små boghandlere og tilsagn om Literaturhaus, som tårner over gaden med alt mysterium og vidunder om en kirkelignende bygning. På den anden side mørk belysning og ikke-overfyldte hylder med dansk og internationale forfatter vil forny løftet om fortællinger om eventuel forkølet mørk eftermiddag. Gaden indsnævres, da den tager vejen mod De Gamles By og By Oasen … tag denne tid til at gå indad, mens du kører dine fingre over væggen i den gamle jødiske kirkegård.

Oggi è Domenica, domani si muore (Italian) Pier Paolo Pasolini

NEIGHBOURHOOD // KVARTER 8

Universitetsparken, Nørre Allé / Vild Campus
Local residents, students and nature enthusiasts planted over 10,000 wild flora and fauna in Universitetsparken in order to allow city dwellers to get closer to Danish nature. A refuge for native plants and flowers, Vild Campus (Wild Campus), as it is known in Copenhagen, grows at the feet of the functional architecture of the Life Sciences buildings. Look amongst the flowers as Raining Poetry Nørrebro also comes alive this spring.  // Lokale beboere, studerende og naturinteresserede plantede over 10.000 vilde flora og fauna i Universitetsparken for at give byboere mulighed for at komme tættere på den danske natur. En tilflugtssted for indfødte planter og blomster, Vild Campus, som den også kaldes i København, vokser ved fødderne af den funktionelle arkitektur i Life Sciences bygninger. Se blandt blomsterne mens Raining Poetry Nørrebro også kommer til live her til foråret.

La lluvia (Spanish) by Pablo Neruda

Mærsk Tårnet at University of Copenhagen
Built to be a landmark, the Mærsk Tower elevates itself above planned research parks and the soft line of the idiosyncratic nineteenth century apartment buildings. True to its mission, the giant of copper and glass sings with the pitter patter of incessant rain and gloriously sparks in the occasional afternoon sun. // Mærsk Tårnet er bygget med hensigt på at være et vartegn. Det løfter sig over planlagte forskerparker og den bløde linje af det idiosynkratiske nittende århundredes lejlighedsbygninger. 

Je confie à la pierre by Adonis
TO BE HANDWRITTEN in Arabic 

Sifs Plads
Right at the border of the eastern part of Nørrebro, after the bridges and the Wild Campus garden, just by the Museum of Zoology, there is  a funny little park that comes to life with after-school-chatter. Pay attention or you will miss it, nestled in between the buildings and the pocket of green and meadows. // Lige ved grænsen til den østlige del af Nørrebro, efter broerne og den Vild Campus, lige ved den Zoologiske Museum, er der en sjov lille park, der kommer til liv med skolebørns snak. Vær opmærksom, ellers vil du gå forbi, for den ligger mellem bygningerne, og det grønne område og engen.

I found you (Serbian) by Marina Jeremic
TO BE HANDWRITTEN

ABOUT // OM #RPN
MAPS & LOCATIONS // KORT & BELIGGENHED
POETRY & TRANSLATIONS // POESIEN & OVERSÆTTELSER
EVENTS // BEGIVENHEDER

POETRY & TRANSLATIONS // POESIEN & OVERSÆTTELSER

Click here to find the biographies of the poets featured in #RPN as well as the full poems of the extracts we have stencilled with their translations. // Klik her for at finde kunstnerbios af digterne vi udstiller i #RPN samt digterne vi har stencilleret i deres helhed, og flere oversættelser.

This project has been carried out by an amazing group of people who have volunteered their time to make it happen. For this Immart is extremely grateful. It does mean however that there are still several translations missing. As with the weather upon which we are so dependent, the project is organic and shall continually evolve so come back and visit the site every now and then to witness the new developments. Enjoy the poetry and the rain when it comes back again!! // Projektet er udført af en fantastisk gruppe mennesker, der har givet deres tid på frivilligt basis for at få det til at ske – det er Immart mere end taknemmelig for! Det betyder dog, at der stadig mangler flere oversættelser. Ligesom vejret, som vi er så afhængige af, er projektet organisk og udvikler sig løbende. Vi opfordrer jer derfor til at besøge hjemmesiden af og til for at følge med de nye udviklinger. Nyd poesien og regnen, når den kommer igen!!

ABOUT // OM #RPN
MAPS & LOCATIONS // KORT & BELIGGENHED
POETRY & TRANSLATIONS // POESIEN & OVERSÆTTELSER 
EVENTS // BEGIVENHEDER

EVENTS // BEGIVENHEDER

14:00 – 17:00, Sunday 29 April
#RPN Intro., Debate & Readings @ 48TIMER Festival
@LiteraturHaus
https://www.facebook.com/events/1778851278838794/

16:00 – 19:30, Sunday 22 April
#RPN Artist Dinner & Workshop
@Global Art Gallery
https://www.facebook.com/events/157312764943485/

11:00 – 15:00, Saturday 26 May
Stencilling, Readings, Music, Performance
@Dronning Louises Bro
https://www.facebook.com/events/372868386565872/

14:00 – 16:00, Saturday 2 June
Stencilling, Spraying, Play with Kids
@Mimersparken
https://www.facebook.com/events/215615882552004/

20:00 – 22:00, Wednesday 6 June
#RPN participation in Mother Tongue / Father Tongue Poetry Reading
@ Sorte Firkant
https://www.facebook.com/events/243847996194657/

14:00 – 14:00 Saturday 9 June
Chinese Stencilling, Music & Performance
@Sjællandsgade (near the church)
https://www.facebook.com/events/402646003585192/

16:00, Friday 15 June
Raining Poetry Bike Tour with Urban Explorer
All proceeds from ticket sales go towards the project
https://www.facebook.com/events/244919176085544/

The project is generously supported by Nørrebro Lokaludvalg // Projektet støttes generøst af Nørrebro Lokaludvalg